Umowa o dzieło koszty

0
1628
umowa o dzieło koszty

Umowa o dzieło nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, pracownik nie ma prawa do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego czy zdrowotnego. Praca na podstawie umowy o dzieło wiąże się z najmniejszą ilością potrąceń. Wykonawca dzieła – w przeciwieństwie do zleceniobiorcy i pracownika etatowego – nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Od wynagrodzenia, jakie otrzymuje, odlicza się tylko zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podpisując umowę o dzieło, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zlecający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o dzieło często jest nazywana umową rezultatu, ponieważ przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat, czyli np. wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie oraz naprawa przedmiotów już istniejących.

umowa o dzieło kosztyUmowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową nastawioną na końcowy rezultat. Stronami umowy o dzieło są:

 • zamawiający wykonanie określonego dzieła,
 • przyjmujący zamówienie.

Wysokość wynagrodzenia będącego honorarium za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia:

 • jeżeli strony nie wskazały ani wysokości wynagrodzenia, ani podstawy do jego ustalenia,
 • uznaje się, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju,
 • jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

Zalety umowy o dzieło

 • dobrowolność w kwestii wyboru miejsca i czasu pracy,
 • brak nadzoru ze strony zamawiającego,
 • prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji,
 • brak urlopu i płatnego chorobowego,
 • brak prawa do emerytury.

Składki płacone przez pracodawcę i pracownika

Część kosztów pokrywa zatrudniony, a pozostałe – pracodawca.

Pracodawca ponosi dodatkowe koszty zatrudnienia, które pokrywa z własnych środków:

 • składka emerytalna – 9,76% płacy brutto,
 • składka rentowa – 6,5% płacy brutto,
 • składka wypadkowa – od 0,4 do 3,6% płacy brutto,
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45% płacy brutto,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% płacy brutto.

Od pensji pracownika odlicza się:

 • składkę emerytalną – 9,76% płacy brutto,
 • składkę rentową – 6,5% płacy brutto,
 • składkę chorobową – 2,45% płacy brutto,
 • składkę zdrowotną – 9% płacy pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy – obliczaną według zasad wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Składki ZUS na rachunku do umowy o dzieło

Z tytułu umowy o dzieło przeważnie nie odprowadza się składek do ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy umowę o dzieło podpisuje się ze swoim pracownikiem. W takim przypadku składki na ubezpieczenia (społeczne i zdrowotne) oblicza i odprowadza pracodawca poprzez wyliczenie ich z sumy wynagrodzeń należnych z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło. studenci, to: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, filologia, pedagogika oraz finanse i rachunkowość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here