Umowa zlecenie urlop

0
1697
umowa zlecenie urlop

Charakterystyczne dla umowy zlecenia jest to, że zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania określonych czynności, bądź do osiągnięcia określonego celu na rzecz zleceniodawcy, przy czym nie obowiązują tu właściwe dla stosunku pracy cechy, takie jak wykonywanie określonego rodzaju pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Tylko w przypadku, kiedy w umowie zawarty będzie punkt dotyczący określenia przerwy w świadczeniu usług, taka przerwa może przysługiwać zleceniobiorcy. Przerwa w  świadczeniu usług to nie jest prawo do urlopu, ponieważ takowe reguluje Kodeks Pracy, który nie ma zastosowania przy umowach cywilnoprawnych. W związku z czym, gdy zleceniobiorca zamierza korzystać z dni wolnych nieobniżających wynagrodzenia, powinien uzgodnić zawarcie takiej informacji w treści umowy o pracę ze swoim przełożonym.

umowa zlecenie urlopUmowa zlecenie

Umowa zlecenie jest nadal jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w Polsce. Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obydwie strony –  zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Zaletą tej umowy jest swoboda w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania. Umowę zlecenie sporządza się w formie pisemnej i zawiera się w niej m.in.:

  • opis wykonywanych przez zleceniobiorcę czynności,
  • wyznaczenie terminu wykonania umowy,
  • wskazanie wysokości wynagrodzenia oraz sposobu jego zapłaty,
  • ustalenie, która ze stron dostarcza materiały potrzebne do wykonania zlecenia,
  • określenie odpowiedzialności zleceniobiorcy,
  • zawarcie dodatkowych ustaleń pomiędzy stronami.

Prawo do urlopu

Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę. W umowie zleceniu można mówić np. o płatnej przerwie w wykonywaniu zleceń. W przypadku umów cywilnoprawnych, czyli popularnej umowy – zlecenia oraz umowy o dzieło, nie ma mowy o płatnym urlopie wypoczynkowym. Osoba, która pracuje w oparciu o taką formę umowy, jeśli chce wypocząć, musi liczyć się z tym, że nie zarobi przez ten czas pieniędzy. Urlop jest więc dla niej podwójnie kosztowny – nie dość bowiem, że sam urlop kosztuje, to dodatkowo osoba ta nie otrzyma wynagrodzenia za czas urlopu, który otrzymałaby pracując w oparciu o umowę o pracę. Aby zleceniobiorca mógł mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, w treści umowy należy zawrzeć informację o możliwości przerwy w świadczeniu usług na rzecz zleceniodawcy, które nie skutkowałoby obniżeniem wynagrodzenia. Strony zawierające umowę-zlecenie mają prawo postanowić, że zleceniobiorca będzie korzystał z płatnej przerwy w pracy, w określonym wymiarze. Takiej przerwy nie można nazywać urlopem wypoczynkowym. „Urlop” na umowie-zleceniu nie jest przerywany, jeśli np. zleceniobiorca choruje. Warto uściślić, w jakim wymiarze i na jakich zasadach osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia może korzystać z płatnej przerwy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here