Gdzie ulokować pieniądze

0
1820
gdzie ulokować pieniądze

Banki oferują kilka produktów oszczędnościowych, na których można bezpiecznie zdeponować oszczędności. Obecnie średnie oprocentowanie lokat bankowych wynosi ok. 1,50 proc. w skali roku. Na rynku oczywiście można znaleźć depozyty oferujące wyższe oprocentowanie, jednak produkty te wymagają od oszczędzających spełnienia szeregu warunków, jak m.in. obowiązek założenia konta, zasilania go odpowiednią kwotą, czy też ulokowania w banku zupełnie nowych środków.

gdzie ulokować pieniądzeLokata bankowa

Zanim założymy lokatę na dłuższy termin, warto zorientować się jak kształtuje się sytuacja w gospodarce. Jeśli rynek spodziewa się cięcia stóp procentowych, warto poszukać jak najwyżej oprocentowanej lokaty o oprocentowaniu stałym i zamrozić tam środki nawet na dłuższy termin.

Lokata bankowa czy konto oszczędnościowe

1. Lokata bankowa – umowa którą podpisujesz z bankiem, na mocy której oddajesz do dyspozycji własne pieniądze na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić Ci kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

2. Konto oszczędnościowe – jest to konto o podwyższonym oprocentowaniu, które w odróżnieniu od konta osobistego nie służy do regulowania bieżących rachunków, tylko do oszczędzania. Bank obraca Twoimi pieniędzmi a Ty otrzymujesz określony procent.

Obok konta oszczędnościowego i lokat, warto pomyśleć o produktach długoterminowego oszczędzania – obligacjach skarbu państwa, konta emerytalnych IKE i IKZE, a być może nawet o inwestycji w fundusze pieniężne i dłużne, czyli produkty inwestycyjne o niskim ryzyku. Kiedy proste produkty bankowe przestaną nam wystarczać, można pomyśleć o inwestycjach w fundusze. Fundusze inwestycyjne dzielą się na kilka typów zróżnicowanych ze względu na profil ryzyka i potencjalne zyski. Te najbezpieczniejsze przynoszą zysk zbliżony do lokat bankowych.

W co inwestować pieniądze

1. Ujemne lokaty- jest formą umowy z bankiem, na mocy której ten przyjmuje na określony z góry czas kapitał inwestora, a po zakończeniu trwania umowy zwraca kapitał powiększony o zysk z odsetek – a pomniejszony o należny podatek. Wpłaconych na lokatę oszczędności nie można jednak wypłacić przed okresem trwania umowy pod rygorem utraty naliczonych dotychczas odsetek.

2. Obligacje skarbowe- dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych.

3. Obligacje korporacyjne- dłużny papier wartościowy, który został wyemitowany przez przedsiębiorstwo na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Obligacje korporacyjne mogą być emitowane jako instrumenty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe, a zaliczenie do konkretnej kategorii instrumentu zależy od pierwotnego terminu wykupu.

4. Crowdfunding udziałowy- jest coraz częściej wykorzystywany do finansowania nowych projektów biznesowych, tak zwanych start-upów i jest w tym przypadku formą inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here